Cerere ofertă servicii cartografiere/Request for mapping services offer

Asociația Clubul de turism Condor Club Arad, CUI: 9478271, reprezentat prin Dorel Gureanu în calitate de președinte, partener în cadrul proiectului RO-HU 161, O-IKT (Sport-Sănătate-Turism-Tineret) lansează procedura de achiziție pentru activitatea WP T7 – Corecția hărților sub îndrumarea mentorilor.

Obiectul contractului

Cartarea (ridicarea, corectarea, reambularea și actualizarea) a 5 (cinci) areale, cu o suprafață de 4 km2 fiecare, conform prevederilor din Regulamentul Federației Internaționale de Orientare (IOF) referitor la conținutul hărților de orientare. Pentru fiecare areal, o suprafață de 1 km2 este realizată de către un tânăr (participant la curs) sub supravegherea mentorului. La finele procesului de cartografiere, se va tipării fiecare hartă în 1000 exemplare, format A4, policromie.

Cele 5 areale unde se derulează procesul de corecție a hărților sunt:

  • Căsoaia, jud. Arad
  • Moneasa, jud. Arad
  • Băile Felix, jud. Bihor
  • Sânnicolau de Munte, jud. Bihor
  • Vârtop, jud. Bihor

Cerințe: prestatorul trebuie să demonstreze că domeniul de activitate al firmei este în categoria serviciilor topografice și/sau cadastrale (se solicită copie după Certificatul de înregistrare a firmei). De asemenea, numărul de ore prestate să fie minim 650 ore.

Prețul contractului: 50100 lei (inclusiv TVA)

Termenul de primire a ofertelor: 25.10.2019

Termenul de realizare a procesului de cartografiere și tipărire hărți: 28.02.2020

Ofertele se primesc fie pe adresa de e-mail a asociației: condorclub@yahoo.com, fie la adresa de corespondență a asociației: Gureanu Dorel, Arad, str. Constanța Hodoș nr. 15, ap. 2, cod poștal 310510. Ofertele primite după 25.10.2019 (respectiv data poștei/curierului) nu sunt luate în considerare. Ofertele neconforme cu cerințele stipulate nu sunt luate în considerare.

Președinte asociație

Gureanu Dorel

 

Request for mapping services offer

Condor Club Arad Tourism Club Association, CUI: 9478271, represented by Dorel Gureanu as president, partner in the RO-HU 161 project, O-IKT (Sport-Health-Tourism-Youth) launches the procurement procedure for WP T7 activity – Correction of maps under the guidance of mentors.

Subject of the contract

Mapping (lifting, correcting, repackaging and updating) of 5 (five) areas, with an area of ​​4 km2 each, according to the provisions of the Regulation of the International Guidance Federation (IOF) regarding the content of the orientation maps. For each area, an area of ​​1 km2 is realized by a young man (participant in the course) under the supervision of the mentor. At the end of the mapping process, each map will be printed in 1000 copies, A4 format, polychrome.

The 5 areas where the map correction process is carried out are:

  • Căsoaia, Arad County
  • Moneasa, Arad County
  • Băile Felix, Bihor County
  • Sânnicolau de Munte, Bihor County
  • Vârtop, Bihor County

Requirements: the provider must demonstrate that the field of activity of the company is in the category of topographic and / or cadastral services (a copy is required after the Company Registration Certificate). Also, the number of hours worked should be at least 650 hours.

Contract price: 50100 lei (including VAT)

Deadline for receipt of tenders: 25.10.2019

Deadline for the mapping and mapping process: 28.02.2020

The offers are received either on the e-mail address of the association: condorclub@yahoo.com, or on the correspondence address of the association: Gureanu Dorel, Arad, str. Constanța Hodoș no. 15, ap. 2, postal code 310510. Offers received after 25.10.2019 (respectively date of mail / courier) are not taken into account. Offers that do not comply with the stipulated requirements are not taken into account.

President of the association

Gureanu Dorel

This entry was posted in O-IKT. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *